Privacy verklaring

BenutTalent, gevestigd aan Wethouder Driessenstraat 75, 1107 XH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
BenutTalent
Wethouder Driessenstraat 75
1107 XH Amsterdam
www.benuttalent.com
info@benuttalent.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
BenutTalent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BenutTalent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het aanvragen van een intakegesprek
– het aanvragen van een dienst
– het aanvragen van de nieuwsbrief
– het downloaden van een e-book

BenutTalent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BenutTalent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BenutTalent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (typen) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
BenutTalent deelt uw persoonsgegevens met bepaalde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BenutTalent is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen, tenzij dat anders voortvloeit uit de wet.

Cookies
Voor het gebruik van cookies en alles wat hiermee samenhangt verwijzen wij u door naar onze Cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te doen corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, door u bijvoorbeeld uit te schrijven uit de nieuwsbrief.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of een intrekking van uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@benuttalent.com.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot het uitoefenen van uw rechten door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier (4) weken op uw verzoek. BenutTalent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
BenutTalent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
i nfo@benuttalent.com.

Wijzigen Privacyverklaring
BenutTalent is bevoegd eenzijdig de privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring treft u op onze website.

Deze Privacyverklaring is opgesteld samen met SD Legal. Contact opnemen kan door hier te klikken.